Thursday, March 9, 2023

Talk with slides - Từ Tướng (Form) đến Tánh (Formless)

 §  Chúng ta chỉ là những dòng nước xoáy tạm thời trên đường đi ra biển lớn.

§  Giới hạn của Tướng (Forms) và những phương pháp thực tập.

§  Từ Tướng (Form) đến Tánh (Formless).

 

Slides 

Bài Nói Chuyện
No comments: