Wednesday, February 13, 2013

o Chỉ trong một chớp mắt

Chỉ Trong Một Chớp Mắt


Trong Đạo Đức Kinh, Lão tử viết: “thiên lý chi hành, thuỷ ư túc hạ”, hành trình đi xa ngàn dặm bắt đầu bằng bước chân thứ nhất.  Trên con đường tu học cũng thế, khổ đau có thể sâu dày nhưng sự chuyển hóa cũng bắt đầu bằng một ý thức sáng tỏ.  Và theo ông Andrew Olendzki thì đức Phật còn dạy rằng, hành trình từ khổ đau đến hạnh phúc của ta cũng có thể vượt qua được chỉ trong một chớp mắt.  Chỉ cần chúng ta biết thay đổi thái độ của mình một chút thôi.
Xin mời bạn lắng nghe những chia sẻ của ông Andrew Olendzki.