Thursday, February 18, 2016

Sách Mới: Nơi Ấy Cũng là Bây Giờ và Ở Đây

Nơi Ấy Cũng là Bây Giờ và Ở Đây
Thiền tập áp dụng trong đời sống hằng ngày
Tác giả: Jon Kabat-Zinn.
Người dịch: Nguyễn Duy Nhiên


--- oOo ---