Wednesday, March 22, 2023

Talk With Slides - Tiến trình từ Vô Minh đến Thọ. Gốc Rễ Phiền Não.

 Tiến trình từ Vô Minh đến Thọ. Gốc Rễ Phiền Não.

Tiến trình Duyên khởi: Vô Minh (Ignorance) → Hành (Karmic Formations) → Thức (Consciousness) → Xúc (Contact) →  Thọ (Feeling).

Những Duyên (conditions) này làm nền tảng cho một cái Tôi ảo và phiền não phát khởi.

Những phiền não bắt đầu từ một cái thấy sai lầm, không trong sáng (Ignorance). Nó tạo nên những tập quán, biểu hiện qua cá tính huân tập (Karmic Formations) và nhận thức (Consciousness) của ta. Khi ta tiếp xúc (Contact) với cuộc sống, những nhận thức sai lầm ấy là tấm màn che phủ thực tại, qua kinh nghiệm của cảm thọ (Feeling).

Đây là những duyên sinh, điều kiện, khiến cho cây khổ đau trổ cành, xanh lá.


Slides 

Bài Nói Chuyện

No comments: