Tuesday, March 28, 2023

Talk With Slides - Tiến trình từ Ái đến Lão Tử. Cây Lá Phiền Não.

 Tiến trình từ Ái đến Lão Tử. Cây Lá Phiền Não.

Từ những nhân duyên căn bản (vô minh → thọ) gốc rễ của phiền não, cây khổ đau bắt đầu có mặt.

Tiến trình Duyên khởi: Ái (Craving) → Thủ (Grasping) → Hữu (Becoming) → Sinh (Birth) →  Suffering (Aging & Death).

Tham ái (Craving) phát sinh do phản ứng của ta với cảm thọ, là năng lượng, thúc đẩy ta nắm giữ (Grasping) và loại bỏ những gì mình thích hoặc không ưa thích. Sự nắm bắt này dẫn đến sự trở thành (Becoming) một cái gì đó. Nó hình thành nên (Birth) một cái “Ta”. Và hể có sinh thì sẽ có diệt (Aging and Death), có khổ đau (Suffering).

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những nhân duyên và tiến trình sinh khởi này của phiền não.

Slides 

Bài Nói Chuyện

No comments: