Thursday, January 14, 2021

Tỉnh Lặng Suy Tư với David Steindl-RastTỉnh Lặng Suy Tư với David Steindl-Rast

David Steindl-Rast là một tu sĩ  Công Giáo theo truyền thống Benedict.

Ông là bạn thân của Thomas Merton, và cũng đã từng theo học thiền với các thiền sư Hakuun Yasutani Roshi, Soen Nakagawa Roshi, Shunryu Suzuki Roshi, và Eido Shimano Roshi.
No comments: