Monday, October 26, 2020

Chỉ chánh niệm thôi, vẫn chưa đủ.

 Chỉ chánh niệm thôi, vẫn chưa đủ.


Chánh niệm thôi thì vẫn chưa đủ để giúp bạn có một cuộc sống an ổn giữa những bão dông của cuộc đời. Chánh niệm thôi thì không đủ để giúp bạn bước qua những cơn lốc xoáy và sóng gió của cuộc sống hằng ngày. Nó không đủ để giúp bạn có được sự rõ ràng, trong sáng trước những chọn lựa khó khăn.

Vì sự thật là như vầy: chánh niệm tự nó không bao giờ có nghĩa là đủ hết tất cả.

    Ngày xưa khi Phật dạy về chánh niệm, Ngài dạy nó như là một phần của cái tổng thể. Ngài không bao giờ nói rằng, “Hãy chú ý đến hơi thở, và các thầy sẽ giải thoát được hết mọi khổ đau.” Thật ra ý Phật là như vầy, “Có ý thức về hơi thở như là một phương tiện để ổn định tâm mình, và rồi hãy trở về quan sát tất cả, thấy ra sự sống của chính ta.”

    Hãy nhìn lại sự sống của mình. Cho rõ ràng. Thấy được hết những trạng thái, diễn biến trong thân tâm. Thấy được những cảm xúc của mình. Và nếu như bạn muốn được an vui, thì bạn hãy ý thức và chăm sóc cho tất cả. Như là sự tốt lành, tha thứ, rộng mở và tình thương.

    Thật ra thì đức Phật nói, sự thiện lành, chứ không phải chánh niệm, mới là nền tảng của một cuộc sống hạnh phúc.

Craig Hase

Duy Nhiên dịch

free hit counter

No comments: