Wednesday, July 10, 2019

Tưởng đến tương lai

Tưởng đến tương lai

Tôi thấy, chúng ta cũng dễ hiểu lầm rằng, sống trong hiện tại có nghĩa là chúng ta không được phép nghĩ về quá khứ hoặc tưởng tới tương lai của mình. Thật ra thì ta có quyền nghĩ về quá khứ và tưởng đến tương lai của mình chứ! Nhưng nó phải dựa trên thực tại này, một sự thật, và đừng để cho mình bị quyến luyến và ràng buộc vào kết quả của chúng. Trong kinh Người Biết Sống Một Mình Phật có giảng về việc này
    "Này quý thầy, sao gọi là tìm về quá khứ? Khi một người nghĩ rằng: trong quá khứ ta là như vầy, ta cảm thọ như vầy, ta nghĩ tưởng như vầy... Nghĩ như thế và khởi tâm ràng buộc quyến luyến những gì thuộc về quá khứ ấy, thì khi ấy người đó đang tìm về quá khứ.
"Này quý thầy, sao gọi là không tìm về quá khứ? Khi một người nghĩ rằng: trong quá khứ ta là như vầy, ta cảm thọ như vầy, ta nghĩ tưởng như vầy... Nghĩ như thế mà không khởi tâm ràng buộc quyến luyến những gì thuộc về quá khứ ấy, thì khi ấy người đó không tìm về quá khứ.
"Này quý thầy, sao gọi là tưởng tới tương lai? Khi một người nghĩ rằng: trong tương lai ta sẽ là như vầy, cảm thọ ta sẽ được như thế, ta sẽ nghĩ tưởng như vầy... Nghĩ như thế và khởi tâm ràng buộc và mơ tưởng về những gì thuộc về tương lai ấy, thì khi ấy người đó đang tưởng tới tương lai.
"Này quý thầy, sao gọi là không tưởng tới tương lai? Khi một người nghĩ rằng: trong tương lai ta sẽ là như vầy, cảm thọ ta sẽ được như thế, ta sẽ nghĩ tưởng như vầy... Nghĩ như thế mà không khởi tâm ràng buộc và mơ tưởng về những gì thuộc về tương lai ấy, thì khi ấy người đó đang không tưởng tới tương lai."
    Nếu bây giờ ta có thể ngồi đây uống một tách trà cho thật trọn vẹn, thì tôi nghĩ mình cũng có thể ngồi trong giây phút này mà sắp đặt công việc trong tương lai. Vấn đề tương lai của ta có thể trừu tượng hơn tách trà trước mặt. Nhưng nếu như ta không trọn vẹn, thì tách trà đang có mặt ngay trong tay vẫn có thể dẫn mình đi phiêu lưu xa chốn này ngàn dặm.
   Vấn đề không phải nằm ở nơi đối tượng là gì, mà là nơi thái độ tâm của mình trong giờ phút này. Nếu như ta đang nghĩ về quá khứ hay tưởng đến tương lai, và vẫn thấy rõ được những gì đang xảy ra trong thâm tâm mình, thì ta vẫn không hề bị ràng buộc. Ta vẫn không hề tìm về quá khứ, hay lôi cuốn đến tương lai, mà vẫn đang có mặt trọn vẹn trong giờ phút hiện tại.
Nguyễn Duy Nhiên

free hit counter

No comments: