Sunday, July 10, 2022

Giới thiệu sách: 'Chỉ là nắm lá trong tay - Con đường thiền tập đơn giản.'

 


'Ch là nm lá trong tay' - Con đường thiền tập với tâm buông xả, chánh niệm và tỉnh giác.


free hit counter

No comments: