Saturday, October 2, 2021

Bài chia sẻ - Trở về thực tại


https://youtu.be/cD6Fwc1afRM

Bài chia sẻ “Trở về thực tại”

Trung Tâm Thiện Đức

Chia sẻ về tiến trình vận hành của pháp (dhamma), qua bài kinh Sáu Sáu. Tìm hiểu xem tiến trình tự nhiên này làm phát khởi lên một ý niệm về cái tôi, cái ngã, như thế nào. Và khi có “cái tôi” xuất hiện, một tiến trình thực và tự nhiên sẽ bị trở thành ảo, và gây nên những tạo tác đưa đến khổ đau. 

The self is thus not something that 'exists', a noun that is a person, place, or thing, but is rather a process that occurs, an action better described by a verb. 

free hit counter

No comments: