Sunday, September 6, 2020

Tỳ kheo ni Soma

Tỳ kheo ni Soma

Một buổi sáng sớm, vị tỳ kheo ni Soma, sửa áo, đắp y và cầm bát đi vào thành Sàvatthi để khất thực. Sau khi khất thực xong Cô đi đến rừng Andha để ăn trưa. Cô đi sâu vào rừng, và đến ngồi dưới một gốc cây để nghỉ ngơi.
Khi ấy Ma vương muốn làm Tỳ kheo ni Soma hoảng sợ, muốn Cô từ bỏ sự độc cư tu tập, bèn đi đến và nói bài kệ:
Điều mà có thể chứng đạt
Bởi những bậc thánh nhân
Nơi ấy rất khó đạt đến
Người nữ với tuệ giác chỉ có hai tấc.
Không thể nào đạt đến!
That
which is
to be attained by seers
—the place so very hard to reach—
women
can’t
—with their two-inch discernment—
attain.
Cô Soma khởi nghĩ: "Ai đã nói bài kệ này? Người hay phi nhân?" Cô chợt hiểu rằng: “Đây là những lời của Ma vương muốn làm ta run sợ, muốn ta từ bỏ sự tu tập nên đã nói lên bài kệ đó".
Biết vậy, Cô đáp lại bằng bài kệ:
Người nữ đâu khác biệt gì,
Khi tâm khéo Thiền định,
Khi trí tuệ triển khai,
Thấy rõ được pháp vi diệu?
What
difference
does being a woman make
when the mind’s well-centered,
when knowledge is progressing,
seeing clearly, rightly,
into the dhamma.
Ai nghĩ rằng:
"Ta là người nữ,
Hay ta là người nam,
Hay ta là ai khác?"
Người ấy,
đáng nói chuyện với Ma vương
Anyone who thinks
 “I’m a woman”
or “a man”
or “Am I anything at all?”—
that’s who Mara’s
fit to address.
Ma vương nghe những lời ấy, khổ đau và thất vọng, “Soma đã thấy ra ta rồi!” và tự biến đi mất.
Samyutta Nikaya 5.2, “Sister Soma”
Thanissaro Bhikkhu 
free hit counter

No comments: