Thursday, November 3, 2022

Hình ảnh khóa tu "Như Cánh Chim Trong Gió Lớn."

 

https://photos.app.goo.gl/uTEf7mnN1yJUQVqL9


Hình ảnh trong Khóa Self Retreat "Như Cánh Chim Trong Gió Lớn" Oct 28- 30, 2022

Trung Tâm Thiện Đức - Minh Tánh Nguyễn Duy Nhiên

free hit counter

No comments: