Thursday, July 22, 2021

Cùng ta, cùng người

 Cũng là rác, cũng là hoa

Mắt thiền trong suốt, cùng ta, cùng người

Tế vi đọng thở, đọng lời

Tám muôn kinh chữ, nụ cười Duy Nhiên

Ngoạ Tùng Am

Minh Đức Triều Tâm Ảnh

No comments: