Monday, June 17, 2019

Tìm người ở ẩn, không gặp

Tìm người ở ẩn, không gặp


Tầm ẩn giả bất ngộ
Tùng hạ vấn đồng tử
Ngôn sư thái dược khứ.
Chỉ tại thử sơn trung,
Vân thâm bất kiến xứ.
Giả Đảo

Dưới thông hỏi chú tiểu đồng,
Thưa: “Thầy hái thuốc nên không có nhà.
Thầy đi quanh núi không xa,
Mây mù che khuất biết là nơi đâu.”
Chi Điền dịch

Bên cội tùng, chú bảo
"Thầy vừa đi hái thuốc
Chỉ tại núi này thôi
Mây mù không thấy được"
Nhất Hạnh dịch